Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Δαμανάκης Μ. (επιμ.)
Σειρά: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική  τ.3,
Αθήνα: Gutenberg, 1997


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Η παρούσα μελέτη, είναι προϊόν μια συλλογικής προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 1994-’95. Στα πλαίσια του «Προγράμματος παραγωγής υλικού και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών» (Grant No 94-03- MIG-0127-00) και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1997. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή της ΕΕ (Γενική Διεύθυνση XXII) και στόχευε από την μια στην επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών που δίδασκαν ελληνική γλώσσα και πολιτισμό σε Ελληνόπουλα στο Βέλγιο και στην Γαλλία (Παρίσι), και από την άλλη στην διερεύνηση σε συνδυασμό με την επιμόρφωση- των συνθηκών (θεσμικών, οργανωτικών, οικονομικών, πολιτικών) κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρα η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις χώρες αυτές, καθώς και στην διερεύνηση των κοινωνικοπολιτισμικών και μαθησιακών προϋποθέσεων των μαθητών. Η προσπάθεια μια πρώτης καταγραφής της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση των δύο χωρών αποτελεί συνέχεια μιας παρόμοιας καταγραφής που έγινε το σχολικό έτος1985-’86 στη Γερμανία και της οποίας τα αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα τον τόμο 1 (1988) της Επιστημονικής Επετηρίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστήμιου των Ιωαννίνων.  
Με άλλα λόγια η μελέτη αποτελεί μια ψηφίδα του προς δημιουργία ψηφιδωτού, στο οποίο θα απεικονίζεται η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη, και θα συμβάλει στην αποσαφήνιση του «ελληνόγλωσσου τοπίου» στο Βέλγιο και την Γαλλία.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr