Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΕισηγήσειςIdentity vs. diversity: Issus on recognition, ‘management’ and acceptance of diversity

In Vasilia Kourtis-Kazouli, Themistoklis Aravositas, Eleni Skourtou and Peter Pericles Trifonas (ed.) (2019). Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education. NY, Routledge, 2019 (pp 131-146).Identity, Language, and Language Policies in the Diaspora: Historical-Comparative Approach

In: Handbook of Research and Practice in Heritage Language Education: Springer Editors: Peter Pericles Trifonas, Themistoklis Aravossitas, 2017 https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-319-38893-9_9-1

  ... >>

L’éducation Grecque dans la Diaspora

In: Hellenic Studies, Vol. 23, No 2, 2015 (pp. 23-48)Αποτίμηση της μέχρι το 2010 ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και οι προοπτικές τηςThe Education of Students with Migratory Background in Greece. Educational politics and pedagogical discourse (logos)

In: Hellenic Studies, Vol. 19, No 1, 2011 (pp. 111-134)Transitions, flow and outlow of students in the Greek education in the diaspora

In: Hellenic Studies, Vol. 19, No 1, 2011 (pp. 159-175)Identities in the Greek Diaspora

In: Michael J. Osborne (2010): ΦΙΛΑΘΗΝΑΙΟΣ, PHILATHENAIOS, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Αθήναι (pp. 281-297)Zweisprachige Bildung: Beispiele aus der griechischen Diaspora

In: M. Kruger-Potratz, U. Neumann, H. H. Reich (Hrsg.) Bei Vielfalt Chancengleichheit, WAXMANN, Munster 2010 (pp. 340-352)Entstehung von “Parallelgemeinden” und “Parallelnetzen” und ihre bildungspolitische Rolle: Das Beispiel der griechischen Privatschulen in Nordrhein-Westfalen

In: Ingrid Gogolin, Marianne Krüger-Potratz, Katharina Kuhs, Ursula Neumann und Fritz Wittek (Hrsg.): Migration und sprachliche Bildung, Münster, 2005 (pp. 291-304)The Metropolitan Centre, the Diaspora and Education

In: Hellenic Studies, Vol. 13, No 2, 2005 (pp. 27-62)L'éducation hellénophone de la diaspora grecque

In: Hellenic Studies, Vol. 13, No 2, 2005 (pp. 19-26)European and Intercultural Dimension in Greek Education

In: European Educational Research Journal, Vol. 4 1/2005 (pp. 79-88) www.wwwords.co.ukGreek Education in Germany

In: Hellenic Studies, Vol. 13, No 2, 2005 (pp. 205-224)Integrations-und Sprachpolitik fuer die "remigrierenden Omogenis" aus der ehemaligen Sowjetunion

In: Reitmeier Ulrich (Hrg) (2003): Sprachliche Integration von Aussiedlern im internationalen Vergleich. IDS amades, Mannheim (pp. 247-268)Pluralitaet, Homogenitaet und Herrschaft

Εισήγηση στο 16ο Διεθνές Συνέδριο της γερμαν. Παιδαγωγικής Εταιρείας (DGFE) 11-13 Μαρτίου 1996 στο Halle Δημοσευμένη στο συλλ. τόμο: I Gogolin,M. Krueger-Potraz/M.A. Mayer (Hrsg):Pluralitaet und Bildung,Lesket Buderich DGFE,Opladen,1998 (pp. 105-118)Die Integration der Omogenis, dargestellt am Beispid der Schulintegration

In: Bade Klaus J und Reich Hans (Hrg): Migrations und Integrationspolitik gegenueber, «gleichstaemmigen» Zuwanderehren. Beitraege der Akademie fuer Migration und Integration Otto Benecke Stiftung, Universitaet Verlag rasch Osnabrueck (1999) (pp. 30- 49)Schule in Griechenland

In Ingrid Gogolin (Hg) Schulen in Europa, Hamburg 1996 Grenzen in der Elastizitaet -dargestellt an einer Volksschule in loannina (Michael Damanakis) (pp. 73-82)Die interkulturelle Funktion des Muttersprachlichen Unterrichts

Erfahrungen und Erkenntnisse aus einem EG-Projekt in: Sigrid Luchtenberg/Wolfgang Nieke (Hrsg.) Interkulturelle Padagogik und Europaische Dimension (1994) (pp.121-142)Bildungsvorstellungen griechischer Eltern

In: Deutsch lernen, 1/1987 (pp. 22-53)Soziale Beziehungen Auslaendischer Jugendlicher

Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in einem Ballungsgebiet, in: Lernen in Deutschland Unter Mitarbeit von: H. Scheinhardt, F. Aull, D. Becker, M. Schmidt, G. Stoelting, N. Uebel und J. Wendel 3/1984 (pp. 78-86)Greek Teaching Materials Abroad

In: European Journal of Intercultural Studies Vol 5 No 2/ 1994 (pp. 35-46)Griechisch als Zweitsprache in Deutschland

In Deutsch lernen 1/1996 (pp. 45-63) Entwicklung von Unterrichtsmaterialien fuer in einer multikulturellen Gesellschaft aufwachsende Kinder (Michael Damanakis)Ausländische Schüler in Streugebieten

in: Deutsch lernen, 1/1984 (pp. 47-59)Muttersprachlicher Unterricht fuer auslaendische Schuler

In: Deutsch lernen, 4/1983 (pp. 15-47)Deutsche Regelklassen versus Nationalklassen

In: Paedagogische Rundschau, 6/1982 (pp. 737-745)Διδακτικές και μεθοδολογικές απόψεις για τη διδασκαλία της Ελληνικής σε «ξενόφωνους» στις αρχές του 20ου αιώνα

Στο: Γιάννης Σπαντιδάκης & Ελένη Μιχαηλίδη (Επιμ.) (2013): Προβληματισμοί & προοπτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία της γλώσσας. Αθήνα (σσ. 137-173)Το Νηπιαγωγείο ως θεσμός προετοιμασίας των «ξενοφώνων» νηπίων για τη μετάβαση τους στο Δημοτικό, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα

Στο: Γουργιώτου Έφη (επιμ.) (2012): Μετάβαση & συνέχεια στην εκπαίδευση. Αθήνα (σσ. 15-25)Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής.

Στο: Οικονομίδης Δ. Βασίλειος (επιμ.) (2011): Εκπαίδευση & επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Πεδίο, Αθήνα (σσ. 275-283)Παιδαγωγικός Λόγος και Εθνικός Άλλος στην Περίοδο του Μεσοπολέμου

Στο: Επιστήμες Αγωγής (πρώην Σχολείο και Ζωή), τ. 2/2011 (σσ. 197-219)Εκπαιδευτικές πολιτικές σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά

Στο: Επιστήμες Αγωγής (πρώην Σχολείο και Ζωή), τεύχος 1-2012 (σσ. 195-215)Τα «σχολεία των ξενοφώνων» στην περίοδο του μεσοπολέμου

Στα πρακτικά του 5ου Επιστημονικού Συνέδριου Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», Πανεπιστήμιο Πατρών 3-5 Οκτωβρίου 2008, http://www.eriande.elemedu.upatras.grΕλληνική γλώσσα και διασπορά: Περιβάλλον, γλώσσα, υποκείμενο

Στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία, Εκμάθηση», Φλώρινα 12-14 Μαΐου 2006 (σσ. 19-33)Η Ευρωπαϊκή και η διαπολιτισμική διάσταση στην ελληνική εκπαίδευση

Στο: Επιστήμες Αγωγής (πρώην Σχολείο και Ζωή) τ. 1/2005 (σσ. 153-170)Εκπαιδευτικές πολιτικές για τα παιδιά των μεταναστών: Μεταξύ της υπόθεσης του ελλείμματος και του πολιτισμικού αποθέματος

Στο: Δ. Φ. Χαραλάμπους (Επιμ.) (2007) Μεταπολίτευση & εκπαιδευτική πολιτική. Παρελθόν-παρόν-μέλλον. Αθήνα: Ελληνικά ΓράμματαΕκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής

Στο: Βασίλειος Δ. Οικονομίδης (επιμ.) (2011): Εκπαίδευση & επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Πεδίο, Αθήνα (σσ. 275-283)Παιδαγωγικός λόγος και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα

Στο: Χουρδάκης Αντώνης κ.ά. (επιμ.) (2003):100 χρόνια από την ίδρυση των Διδασκαλείων στην Κρήτη.Από τα Διδασκαλεία Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στα Διδασκαλεία Μετεκπαίδευσης. Προβληματισμοί για το παρόν και το μέλλον του θεσμού,Ατραπός,Ρέθυμνο (σσ.175-184)Εκπαίδευση στην Ελληνική Διασπορά: Διαχρονικές και συγχρονικές προσεγγίσεις

Στο: Μπουζάκης Σ. (επιμ.) (2011): Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις. Πρώτος τόμος. Gutenberg, Αθήνα (σσ. 595-613)Διδακτική της Πολιτικής Αγωγής

In: Reitmeier Ulrich (Hrg) (2003): Sprachliche Integration von Aussiedlern im internationalen Vergleich. IDS amades, Mannheim (pp. 247-268)Όρια και αντοχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Η περίπτωση της Κύπρου

Στο περιοδικό «Επιστήμες Αγωγής», Θεματικό Τεύχος, 2002, (σσ. 73-85)Μεταβάσεις, εισροές, ροές και διαρροές στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά

Στο: Επιστήμες Αγωγής (πρώην Σχολείο και Ζωή), θεματικό τεύχος 2011 (σσ. 175-188)Η περίπτωση της Νέας Μηχανιώνας και οι προεκτάσεις της

Στο: Οι φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση- Ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Θεσσαλονίκη 2001Η διαμόρφωση της εθνικής και της πολιτισμικής ταυτότητας των ελληνοπαίδων του εξωτερικού.

Στο: Επιστήμες Αγωγής (πρώην Σχολείο και Ζωή), τ. 1./2001 (σσ. 7-19)Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής

Στο: Βασίλειος Δ. Οικονομίδης (Επιμ.) (2011): Εκπαίδευση & επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Πεδίο, Αθήνα (σσ. 275-283)Όρια και αντοχές της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής προσέγγισης σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Η περίπτωση της Κύπρου

Στο: Παναγιώτης Α. Αγγελίδης, Γεώργιος Γ. Μαυροειδής (Επιμ.) 2004: Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. Τόμος Β’. ΤΥΠΩΘΗΤΩ – Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα (σ.σ. 405-424)Δαμανάκης Μ, Σκούρτου Ε. Ζητήματα Ορολογίας σχετικά με τη διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση

Στο: Βάμβουκας, Μ., Χατζηδάκη, Α. (επιμ.) (2001) Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας: πρακτικά συνεδρίου, Ρέθυμνο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 6-8 Οκτωβρίου 2000, τ. Β', Ατραπός, Αθήνα (σσ.88-98)Εκφάνσεις της ελληνικότητας. Μεταξύ της ελλαδικής νόρμας και του "πολιτισμικού ελάχιστου"

Στο: Κωνσταντινίδη, Στ. Πελαγίδη, Θ. (επιμ.) (2000) Ο Ελληνισμός στον 21° αιώνα: διεθνείς σχέσεις, οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, Παιδεία. Παπαζήση, Αθήνα (σσ. 389-417)Συνέντευξη του Μιχ. Δαμανάκη στη Σαββατού Τσολακίδου "Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η μεταναστευτική πολιτική στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μου"

στο περιοδικό «Η Λέσχη των εκπαιδευτικών» τεύχος 28, Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2002 (σσ. 3-7)Αναζήτηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τα παιδιά των μεταναστών στην Ευρώπη

Στο: Α.-Φ. Χριστίδης & Ε. Καραντζόλα (Επιμ.) (1997) Η γλωσσική εκπαίδευση των ελλήνων μεταναστών σην Ευρώπη. Αθήνα (σσ. 33-42)Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού.

Στο: Σκούρτου Ελένη (επιμ.) (1997): Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης, Νήσος, Αθήνα (σσ. 63-82)Ενδογενείς και εξωγενείς δυσκολίες κατά την παραγωγή ενός διαπολιτισμικά προσανατολισμένου διδακτικού υλικού.

Στο τριμηνιαίο περιοδικό εκπαιδευτικού και κοινωνικού προβληματισμού «Τα Εκπαιδευτικά», Άνοιξη 1997 (σσ. 66-73)Η ειδίκευση των φοιτητών των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ «Ο δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου», Έκδοση Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, Αθήνα, 1995Η εκπαίδευση στην "Ενωμένη" Ευρώπη

Πολιτικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας, στο περιοδικό «Τα Εκπαιδευτικά», τ. 31-32/ 1993 (σσ. 32-50)Η φοιτητική εστία ως χώρος κοινωνικοποίησης. Αποτέλεσμα μιας εμπειρικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Αποτέλεσμα μιας εμπειρικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: στην Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τεύχος 5, έτος 1992 (σσ. 9-66)Η πρόσληψη της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα.

Στο: Επιστήμες Αγωγής (πρώην Σχολείο και Ζωή), τ. 1-3/ 2000 (σσ. 3-23)Πολυπολιτισμική - Διαπολιτισμική Αγωγή. Αφετηρία, στόχοι, προοπτικές

Στο περιοδικό «Τα Εκπαιδευτικά», τεύχος 16/1989 (σσ. 76-87). (Εισήγηση στο παγκόσμιο συνέδριο για την παιδεία και την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων εξωτερικού στην Αθήνα, 9-11 Μαΐου 1989)Εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο του προγράμματος παραγωγής γλωσσικού διδακτικού υλικού για τα ελληνόπουλα στη Γερμανία στα ΤΜΓ

Ιωάννινα 1991
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr