Παροχή Υπηρεσιών   

    Το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. έχει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.ζ, του  Π.Δ 147 (ΦΕΚ 11/106-'96). είτε αναλαμβάνοντας τη σύνταξη μελετών για λογαριασμό τρίτων, είτε παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό, είτε επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης, δίγλωσσης εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης Γλώσσας. Οι δραστηριότητες του επομένως εκτείνονται τόσο σε ερευνητικά προγράμματα, διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, όσο και σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοξενίας μαθητών, όσο και σε εκπόνηση μελετών, σε κατασκευή διδακτικού υλικού και ο/α εκπαιδευτικού υλικού. 

Φ.Ε.Κ. Οργάνωσης προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και σεμιναρίων επιμόρφωσης ομογενών και αλλογενών εκπαιδευτικών.

    Εκτός από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώθηκαν στα πλαίσια του έργου «Παιδεία Ομογενών», έχουν επίσης υλοποιηθεί μέχρι σήμερα τα ακόλουθα σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΟΛΑΙΩΝ & ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

   Επίσης στα πλαίσια προγράμματος που υλοποιείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμου (ΓΓΑΕ), το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. φιλοξένησε τον Αύγουστο του 1998, τον Ιούλιο του 1999 και τον Αύγουστο του 2000, απόδημους Νεολαίους από διάφορες χώρες.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

   Στα πλαίσια του έργου "Παιδεία Ομογενών", χορηγούνται υποτροφίες σε ομογενείς και αλλογενείς εκπαιδευτικούς για τριμηνιαία ή εξαμηνιαία παρακολούθηση μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συνολικά από το 1998, χορηγήθηκαν οι εξής υποτροφίες: